Telefon: 0232 469 1571

EK 2 Yeni asansör için tescil belgesi

… Asansör Bakım İşletme Periyodik Kontrol yönetmeliğinden alıntıdır.

Yeni asansörün tescili

MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

  1. a) Sanayi sicil belgesi,
  2. b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
  3. c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

  1. d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
  2. e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
  3. f) İlk periyodik kontrol raporu.

(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

EK 2 Yeni asansör için tescil belgesi