Telefon: 0232 469 1571

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Kritik Değişiklik 2019 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Kritik bir değişiklik yapıldı.

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen bu yönetmelikte yapılan değişiklikle asansörü monte eden, bakım ve onarımını yapan ve bina sorumlusuna ek yükümlülükler getirmektedir. Yapılan bu değişiklik madde 13’ün 12. fıkrasında yapılmıştır.

Madde 13

Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.

Yapılan bu kritik değişiklikle asansör bakımı onarımı yapan asansör firması ve bina sorumlusunun ihmalleri ile oluşacak maddi, ölümlü ve yaralanmalar sonucunda 500.000 TL’lik mesleki sorumluluk sigortası yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu hale getirilen bu yönetmelik 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Hasarlar ve Kazalar yetkili Servis Sözleşmesinde Belirtilmelidir

Asansör bakım hizmeti sunulurken asansöre verilebilecek hasarlara ve kazalara ilişkin yetkiyi veren asansör monte edenin de müteselsilen sorumlu olacağı yetkili servis sözleşmesinde belirtilmelidir.

Kırmızı Etiketin Önemi

Asansöre yapılan periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulamaz.

Asansör Servis Hizmeti İçina Aylık Ücret Talep Edilemez

Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunamaz.

Asansör Garanti Süresi

Asansörün garanti süresi boyunca, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek olan aksam veya parça, söz konusu değişimin yapıldığı tarih itibarıyla en az iki yıl süre ile garanti edilmelidir. Bina sorumlusunun garanti kapsamında bulunan asansördeki ayıplı durumlar için yapacağı ücretsiz onarım talebi, garanti belgesinde belirtilen azami tamir süresi içinde asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yerine getirilir.

Yönetmeliği Görüntülemek için Tıklayınız.

Kaynak: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Kritik Değişiklik