Telefon: 0232 469 1571

EK 02 Mühürleme Tutanağı PDF olarak indirmek için tıklayınız… 

EK 03 Mühür Bozma Tutanağı PDF olarak indirmek için tıklayınız…

Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.

(2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(3) Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(5) Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

(9) İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı bir defaya mahsus düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır.

(10) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

.

.

Güvensiz veya kusurlu olduğu tespit edilen asansörlerin bildirimi

MADDE 26 – (1) Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(2) Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün yüz yirmi gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(3) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, tespit edilen uygunsuzlukların verilen süre sonunda giderilmediğinin takip kontrolünde belirlenmesi durumunda, asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilmesini sağlamak üzere ilgili idareye gerekli bilgi A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

.

.

Bildirim

MADDE 29 – (1) Periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlamadığının belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

(2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca ilgili idareye bildirilir.

EK 02 Mühürleme Tutanağı excel formatında indirmek için tıklayınız…     

EK 03 Mühür Bozma Tutanağı excel formatında indirmek için tıklayınız…

EK 02 Mühürleme Tutanağı CEMKA
EK 03 Mühür Bozma Tutanağı CEMKA

EK 2 – MÜHÜRLEME TUTANAĞI

İLGİLİ İDARENİN ADI VE ADRESİ

İLGİLİ İDARENİN LOGOSU

İLİN ADI

İLÇENİN ADI

ADA, PAFTA VE PARSEL NUMARASI

ADRES

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

BİNA SORUMLUSUNUN ADI

TUTANAK DÜZENLEME TARİHİ

../../…. : saat ../..

AÇIKLAMA

Yukarıda bilgileri yer alan asansörün güvensiz/kusurlu olma durumunun devam ettiği belirlenmiş ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası (h) bendi veya 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası (s) bendi uyarınca söz konusu asansörün hizmetten men edilmesi için mühürleme tutanağı mahallinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

İMZALAR

BİNA SORUMLUSU YETKİLİ YETKİLİ İLGİLİ İDARE İLGİLİ İDARE

 

EK 02 Mühürleme Tutanağı indirmek için tıklayınız…

 

EK 3 – MÜHÜR BOZMA TUTANAĞI

İLGİLİ İDARENİN ADI VE ADRESİ

İLGİLİ İDARENİN LOGOSU

İLİN ADI

İLÇENİN ADI

ADA, PAFTA VE PARSEL NUMARASI

ADRES

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

BİNA SORUMLUSUNUN ADI

MÜHÜRLEME TUTANAĞI TARİHİ

../../….

ÖNGÖRÜLEN DÜZELTME SÜRESİ

.. gün/saat

TUTANAK DÜZENLEME TARİHİ

../../…. : saat ../..

AÇIKLAMA

Yukarıda bilgileri yer alan ve mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli duruma getirilebilmesi için, bina sorumlusunun talebi ve taahhüdü karşısında ../../…. tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yönetmeliği uyarınca bu mühür

bozma tutanağı mahallinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

İMZALAR

BİNA SORUMLUSU YETKİLİ YETKİLİ BAKIM FİRMASI İLGİLİ İDARE

 

EK 03 Mühür Bozma Tutanağı indirmek için tıklayınız…