Telefon: 0232 469 1571

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)


Mevzuat Türü: Yönetmelik

Mevzuat adı: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Mevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29757


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşılabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörleri,

b) Birinci fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve Ek-III’te listelenen asansör güvenlik aksamlarını,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,

b) İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,

c) Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,

ç) Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,

d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,

e) Maden ocağı vinçlerini,

f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,

g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dâhil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

h) Dişli rayda çalışan trenleri,

ı) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,

kapsamaz.

(3) Asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına dair, bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu risklerin tamamı ya da bir bölümünün ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamına girmesi durumunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, Üye Ülkelerin Asansörler ve Asansörlerin Güvenlik Aksamlarına İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkındaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi olarak kabulünü,

c) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) “CE” işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işareti,

f) Dağıtıcı: Asansör güvenlik aksamını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Geri çağırma: Asansörün sökülmesi ve güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla alınan önlemi veya daha önceden asansör monte edene veya son kullanıcıya ulaşmış olan asansör güvenlik aksamının iadesini amaçlayan önlemi,

ğ) İktisadi işletmeci: Asansör monte edeni, imalatçıyı, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı ve dağıtıcıyı,

h) İmalatçı: Kendi adı veya ticari markası altında asansör güvenlik aksamı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş asansör güvenlik aksamına sahip olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) İthalatçı: Asansör güvenlik aksamını yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

j) Model asansör: Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşıyan, objektif parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlik aksamlarının kullanıldığı ve teknik dosyasında gösterildiği temsili bir asansörü,

k) Piyasaya arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını veya asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını,

l) Piyasada bulundurma: Asansör güvenlik aksamının ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasını önlemek amacıyla alınan her türlü önlemi,

n) Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılması veya indirilmesi amacıyla taşındığı bölümünü,

o) Teknik şartname: Asansör veya asansör güvenlik aksamı için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan dokümanı,

ö) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

p) Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,

r) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

s) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

ş) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

t) Yetkili temsilci: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Serbest Dolaşım, Piyasaya Arz Etme, Piyasada Bulundurma ve

Hizmete Sunma, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri ve

Asansörün Monte Edildiği Binalar ve İnşaatlar

Serbest dolaşım

MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin piyasaya arzını, hizmete sunulmasını veya asansör güvenlik aksamlarının piyasada bulundurulmasını yasaklamaz, sınırlamaz ya da engellemez.

(2) Fuarlarda, sergilerde veya tanıtımlarda görünür bir işaretin, asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygun hale getirilene kadar satışa çıkarılamayacağını açıkça göstermesi durumunda Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının sergilenmesini engellemez. Tanıtım sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik önlemleri alınır.

(3) Bu Yönetmelik, asansörler hizmete sunulduğunda veya kullanıldığında, asansörlerde sorun olması durumunda, kişilerin korunmasını sağlamak üzere ilgili diğer mevzuat ile uyumlu olmak ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir şekilde asansörlerin değiştirilmesi anlamına gelmemek kaydıyla Bakanlığın gerekli diğer yasal düzenlemeleri yapma hakkını engellemez.

Piyasaya arz etme, piyasada bulundurma ve hizmete sunma

MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik ile uyumlu olacak şekilde sadece amacına uygun olarak monte edilen, bakımı yapılan ya da kullanılan asansörlerin, bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilebilmesi ve hizmete sunulabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.

(2) Bakanlık, piyasada yalnızca bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bir araya getirilen, bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan asansör güvenlik aksamlarının, piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlayacak önlemleri alır.

Temel sağlık ve güvenlik gerekleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörler, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör güvenlik aksamları, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar ve bir araya getirildiği asansörün söz konusu gerekleri karşılamasını sağlar.

Asansörün monte edildiği binalar ve inşaatlar

MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında binada veya inşaatta monte edilen asansörün uygun işletilmesini ve güvenli kullanımını sağlamak üzere, binadaki çalışmadan veya inşaattan sorumlu kişi ile asansör monte edenin uygun tedbirleri almaları ve gerekli bilgileri birbirlerine sunmaları için tüm önlemleri alır.

(2) Bakanlık, asansörlerin çalışması ve güvenliği için asansör kuyusunun temel sağlık ve güvenlik gerekleri haricinde herhangi bir boru tertibatı, tel sistemi ya da donanım içermemesini sağlayacak gerekli tüm önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

Asansör monte edenin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Asansör monte eden asansörün piyasaya arzında, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini sağlar.

(2) Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını uygunluk değerlendirme işlemiyle ispatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansöre eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

(3) Asansör monte eden asansörün teknik dosyasını, AB uygunluk beyanını ve uygulanabildiği yerlerde onaylı kararı veya onaylı kararları asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4) Asansör monte eden asansörün risk taşıması durumunda, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ortaya çıkan riski araştırır, uygun görüldüğünde asansör ile ilgili uygunsuzluk ve yapılan şikâyetlerin kayıtlarını tutar.

(5) Asansör monte eden tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan tüm bilgileri asansörün taşımasını sağlar.

(6) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansörün üzerinde kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve kendisiyle iletişime geçilecek adres bilgisini bulundurur. Adres, asansör monte eden ile irtibata geçilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(7) Asansör monte eden piyasaya arz edilen asansörün, Ek-I’in 6.2. maddesinde atıf yapılan ve Türkçe hazırlanan talimata uymasını sağlar. Söz konusu talimatın bir etiketleme olması halinde dahi açık ve anlaşılır olması sağlanır.

(8) Asansör monte eden piyasaya arz edilmiş olan asansörün, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansörün uygun hale getirilmesi için ivedilikle gerekli düzeltici önlemleri alır. Buna ilaveten, asansör monte eden, asansörün risk taşıması durumunda, özellikle uygunsuzlukları ve söz konusu uygunsuzlukları giderecek önlemleri içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa sunar.

(9) Asansör monte eden, Bakanlığın talebi üzerine asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde tüm bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda sağlar. Piyasaya arz edilen asansörde tespit edilen riskleri gidermek için düzeltici faaliyet talebi olması durumunda, asansör monte eden Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İmalatçı, asansör güvenlik aksamlarının piyasaya arzında 8 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun şekilde tasarım ve imalat yapar.

(2) İmalatçı, gerekli teknik dosyayı düzenler ve 18 inci maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda, asansör güvenlik aksamının uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun sağlanması ile imalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansör güvenlik aksamına eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı, asansör güvenlik aksamı ile ilgili teknik dosyayı, AB uygunluk beyanını ve uygulanabildiği yerlerde diğer onaylı kararları asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçı, seri üretimde yapılan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunun devamlılığını sağlar. Asansör güvenlik aksamının tasarımındaki veya özelliklerindeki veya uyumlaştırılmış standartlarda veya asansör güvenlik aksamının uygunluğuna ilişkin olarak bildirilen diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler yeterli şekilde dikkate alınır. Asansör güvenlik aksamının taşıdığı riske uygun olarak imalatçı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan asansör güvenlik aksamlarından alınan numune üzerinden testler yapar, inceler ve gerektiğinde şikâyetlerin, uygun olmayan asansör güvenlik aksamlarının ve asansör güvenlik aksamlarına ilişkin geri çağırmaların kaydını tutar ve dağıtıcılar ile asansör monte edenleri bu gözetim faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirir.

(5) İmalatçı, tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan diğer bilgilerin asansör güvenlik aksamı üzerinde bulundurulmasını veya asansör güvenlik aksamının boyutunun veya yapısının buna izin vermemesi durumunda, gerekli bilginin 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen etiket üzerinde bulunmasını sağlar.

(6) İmalatçı, asansör güvenlik aksamı üzerinde kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresinin bulundurulmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin, 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen etiket üzerinde bulunması sağlanır. Adres, imalatçı ile irtibata geçilebilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(7) İmalatçı, asansör güvenlik aksamına ilişkin Ek-I’in 6.1. maddesinde atıf yapılan talimatı, son kullanıcı ile Bakanlık tarafından kolaylıkla anlaşılacak dilde hazırlar. Söz konusu talimatın, bir etiketleme olması halinde dahi açık ve anlaşılır olması sağlanır.

(8) İmalatçı, piyasaya arz edilmiş olan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamını uygun hale getirmek, gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alır. Buna ilaveten, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, imalatçı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamına ilişkin, özellikle uygunsuzluk ve alınması gereken düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(9) İmalatçı talep üzerine, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamında tespit edilen riskleri gidermek için düzeltici faaliyet talebi olması durumunda, imalatçı Bakanlık ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 12 – (1) Bir imalatçı veya asansör monte eden, yazılı bir sözleşme ile yetkili temsilci görevlendirebilir. Ancak, 10 uncu maddenin birinci fıkrası veya 11 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yükümlülükler ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası veya 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan teknik dosya düzenleme yükümlülüğü yetkili temsilcinin yükümlülükleri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçı veya asansör monte edenden aldığı yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterir. Bu yetki, yetkili temsilcinin her durumda aşağıda yer alan hükümler kapsamında belirtilen görevleri yerine getirmesine izin verir:

a) Yetkili temsilci, piyasaya arz edilen asansör veya asansör güvenlik aksamı için düzenlenen AB uygunluk beyanını ve asansör monte edenin veya imalatçının kalite sistemi onaylı kararlarını, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında on yıl süreyle muhafaza eder.

b) Yetkili temsilci, Bakanlığın gerekçeli talebi olması halinde asansörün veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeyi sağlar.

c) Yetkili temsilci, Bakanlığın talebi üzerine yetkisi kapsamında asansör veya asansör güvenlik aksamı için belirlenen risklerin giderilmesi için yapılacak faaliyette Bakanlık ile işbirliği yapar.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) İthalatçı, sadece uygun asansör güvenlik aksamlarını piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce, imalatçının 18 inci maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemini tamamlamış olmasını sağlar. İthalatçı, imalatçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, asansör güvenlik aksamının “CE” işaretini taşıdığını, asansör güvenlik aksamına AB uygunluk beyanının ve gerekli belgelerin eşlik ettiğini ve imalatçının 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere uygun davrandığını garanti eder. İthalatçı, asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, uygun hale getirilinceye kadar asansör güvenlik aksamını piyasaya arz edemez. Ayrıca ithalatçı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) İthalatçı adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilecek adresini, asansör güvenlik aksamının üzerinde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin ürünün ambalajı üzerinde veya ekli bir belge üzerinde bulunmasını sağlar. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(4) İthalatçı, asansör güvenlik aksamı için düzenlenen talimatın Ek-I’in 6.1. maddesinde belirtildiği biçimde Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde hazırlanmasını sağlar.

(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altında asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan gereklere zarar vermeyecek şekilde saklanmasını veya nakledilmesini sağlar.

(6) İthalatçı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, kullanıcının sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının örnek testini gerçekleştirir, gerekli görülmesi halinde asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğunu araştırır ve geri çağırır, asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğu ve geri çağırma işlemine dair şikâyet kayıtlarını tutar, dağıtıcı ve asansör monte edeni bu faaliyetler konusunda bilgilendirir.

(7) İthalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamının uygun hale getirilmesine yönelik gerekli düzeltici faaliyeti ivedilikle yapar, gerekli görülen hallerde ürünü piyasadan çeker veya geri çağırır. Ayrıca ithalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, özellikle uygunsuzluğu ve uygunsuzluk için yapılacak olan düzeltici faaliyeti içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle sağlar.

(8) İthalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamı ile ilgili AB uygunluk beyanını, uygulanabildiği yerlerde diğer onaylı kararları, teknik dosyanın bir kopyasını Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında on yıl süre ile muhafaza eder ve talebi üzerine Bakanlığa sunar.

(9) İthalatçı talep üzerine, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. İthalatçı talep edildiğinde, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının taşıdığı riskleri gidermek amacıyla yapacağı herhangi bir faaliyet için Bakanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzında bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun şekilde faaliyette bulunur.

(2) Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce, asansör güvenlik aksamının “CE” işaretini, AB uygunluk beyanını, Ek-I’in 6.1. maddesinde yer alan ve son kullanıcının kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe hazırlanan gerekli belge ve talimatı taşıdığını ve imalatçı ile ithalatçının 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu doğrular. Dağıtıcı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamının uygun hale getirilene kadar piyasaya arzına izin vermez. Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, Bakanlık tarafından sorumlu tutulacak imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) Dağıtıcı, kendi yükümlülüğü altındaki asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan gereklere zarar vermeyecek şekilde saklanmasını veya nakledilmesini sağlar.

(4) Dağıtıcı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu asansör güvenlik aksamının güvenli hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için uygun düzeltici önlemlerin alındığını teyit eder. Dağıtıcı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, uygunsuzluk ve uygunsuzluk için alınan önemlere ilişkin ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle sağlar.

(5) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli bir talebi olması durumunda, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcı, talep edildiğinde piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının taşıdığı riskleri gidermek için yapacağı herhangi bir faaliyet için Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçının yükümlülüğünün ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda ithalatçı veya dağıtıcı, adı ve ticari markasıyla asansör güvenlik aksamını piyasaya arz etmesi veya bu Yönetmeliğe uygunluğu etkileyebilecek şekilde piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamında tadilat gerçekleştirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve 11 inci maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirir.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 16 – (1) İktisadi işletmeci talep üzerine;

a) Kendisine asansör güvenlik aksamını sağlayan herhangi bir iktisadi işletmeci,

b) Asansör güvenlik aksamını tedarik ettiği herhangi bir iktisadi işletmeci,

hakkındaki bilgiyi Bakanlığa sunar.

(2) İktisadi işletmecinin, kendisine asansör güvenlik aksamı tedarik edildikten sonra on yıl ve kendisi tarafından söz konusu asansör güvenlik aksamının tedariki sağlandıktan sonra on yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgiyi sunabilmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Uygunluğu

Asansör ve asansör güvenlik aksamlarına ilişkin uygunluk varsayımı

MADDE 17 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan asansör ve asansör güvenlik aksamlarının, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Asansör güvenlik aksamlarının uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 18 – (1) Asansör güvenlik aksamlarına aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden biri uygulanır.

a) Model asansör güvenlik aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tip incelemesi uygulanır ve Ek-IX’a göre rastgele kontrol işlemi gerçekleştirilir.

b) Model asansör güvenlik aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tip incelemesi uygulanır ve Ek-VI’ya göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk işlemi gerçekleştirilir.

c) Ek-VII’ye göre tam kalite güvenceye dayalı uygunluk işlemi gerçekleştirilir.

Asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 19 – (1) Asansörlere aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birisi uygulanır.

a) Ek-IV Bölüm B’ye göre AB tip incelemesine tabi olan model asansöre uygun şekilde tasarlanan ve imal edilen asansörün;

1) Ek-V’e göre son muayenesi,

2) Ek-X’a göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu,

3) Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.

b) Ek-XI’e göre onaylı bir kalite sistemi altında tasarlanan ve imal edilen asansörün;

1) Ek-V’e göre son muayenesi,

2) Ek-X’a göre kalite güvenceye dayalı tipe uygunluğu,

3) Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.

c) Ek-VIII’e göre birim doğrulaması.

ç) Ek-XI’e göre tam kalite güvencesi ile tasarım uygunluk muayenesi.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki durumlarda, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi ile asansörün montaj ve testinden sorumlu olan kişinin aynı kişi olmaması halinde, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi asansörün doğru ve güvenli bir şekilde monte edilmesini ve test edilmesini sağlamak üzere gerekli bilgi ve belgeyi diğer kişiye temin eder.

(3) Model asansör ile yenilenen model asansör arasındaki tüm izin verilen değişiklikler teknik dosyaya azami ve asgari değerler ile birlikte açık bir şekilde işlenir.

(4) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için parça listesinin benzerliği hesaplama yapılarak ve/veya temel tasarım planında gösterilerek açıklanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini belirtir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-II’de yer alan içeriğe göre düzenlenir ve Ek-V ila Ek-XII arasında yer alan hususları ihtiva eder ve sürekli olarak güncellenir. Asansör veya asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Türkçe veya başka bir dilde tercüme ettirilir.

(3) Asansör veya asansör güvenlik aksamının, birden fazla AB uygunluk beyanı gerektirmesi durumunda, tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu beyanda uyulan mevzuata gerekli atıf yapılır.

(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen imalatçının ve asansör monte edenin sırasıyla asansör güvenlik aksamı ve asansör ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirdiği ve söz konusu uygunluk ile ilgili sorumluluğun imalatçı ve asansör monte eden tarafından üstlenildiği kabul edilir.

“CE” işaretlemesinin genel kuralları

MADDE 21 – (1) “CE” işaretlemesi, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine göre yapılır.

“CE” işaretlemesinin ve diğer işaretlerin iliştirilmesi için genel kurallar ve şartlar

MADDE 22 – (1) “CE” işareti, her bir asansör kabinine ve her bir asansör güvenlik aksamı üzerine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde iliştirilir. Aksi durumda, asansör güvenlik aksamı üzerine bir etiket ile ayrı şekilde iliştirilir.

(2) “CE” işareti, asansör veya asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce iliştirilir.

(3) “CE” işareti, aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde asansör üzerine iliştirilir.

a) Ek-V’e göre son muayene,

b) Ek-VIII’e göre birim doğrulaması,

c) Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’ye göre kalite güvencesi.

(4) “CE” işareti, aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde asansör güvenlik aksamına iliştirilir.

a) Ek-VI’ya göre ürün kalite güvencesi,

b) Ek-VII’ye göre tam kalite güvencesi,

c) Ek-IX’a göre asansör güvenlik aksamının tipe uygunluğunun rastgele kontrolü.

(5) Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kendi talimatları doğrultusunda imalatçı veya onun yetkili temsilcisi veya asansör monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. “CE” işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası, özel bir risk veya kullanımı tanımlayan herhangi bir işaretlemenin öncesinde kullanılabilir.

(6) Bakanlık, “CE” işaretlemesi ile ilgili yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması için bir mekanizma kurar ve “CE” işaretinin temel amacı dışında kullanılmamasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşlara dair bildirimi, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulmasından sorumlu olan yetkili kuruluştur.

Yetkili kuruluşun sorumlulukları

MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile arasında çıkar ilişkisi bulunmayacak şekilde faaliyetini yürütür.

(2) Bakanlık, objektif ve tarafsız olarak faaliyetini yürütür.

(3) Bakanlık, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin tüm kararların yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olmasını sağlar.

(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetleri veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ticari veya rekabet esaslı danışmanlık hizmeti sunamaz veya teklif edemez.

(5) Bakanlık, kendisine sunulan bilginin gizliliğini sağlar.

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda yetkin personel istihdam eder.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 26 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirme, bildirme ve denetleme yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri sağlar.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, asansörü veya asansör güvenlik aksamını değerlendiren bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, monte edeni, satın alanı, mal sahibi, kullananı veya kullanımını sürdüren kişi veya bu kişinin temsilcisi olamaz.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen durum, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan kullanımını veya kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Bu durum ayrıca, imalatçı veya asansör monte eden ile uygunluk değerlendirme kuruluşu arasındaki teknik bilgi değişimini engellemez.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının tasarımında, imalatında veya inşasında, pazarlanmasında, montajında, kullanımında veya bakımında bulunan tarafların veya temsilcilerinin faaliyetlerinde doğrudan yer alamaz. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, özellikle danışmanlık hizmeti gibi bildirimin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleki gerekliliklerin yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve bu faaliyete iştirak edemez.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu şube, temsilcilik veya yüklenicilerin yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetinin gizliliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlar.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve onun personeli, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini yürütür ve söz konusu faaliyetin sonunda almış olduğu kararı, özellikle mali konular olmak üzere etkilenebilecek her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişilerden bağımsız olarak uygular.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-IV ila Ek-XII arasında görevlendirildiği kapsamdaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin kendisi tarafından yapılması veya söz konusu faaliyetlerin kendi adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda, bu faaliyetleri yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir asansör veya asansör güvenlik aksamı tipi veya kategorisi ile uygunluk değerlendirme işlemi için her zaman kendi yetki ve sorumluluğu altında;

a) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecrübeye sahip personel,

b) Uygunluk değerlendirme işleminin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını sağlayan işlemlere ilişkin gereken beyanları, onaylanmış kuruluş olarak yürütülen görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun politikalar ve işlemler,

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli usulü,

ile ilgili gereklilikleri sağlar.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyeti ile bağlantılı teknik ve idari görevlerini yerine getirmek için uygun bir yere ve tüm gerekli ekipmana veya imkânlara sahip olmalıdır.

(11) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelin;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildiği kapsamda, tüm uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitime,

b) Uygunluk değerlendirmesi için yeterli bilgiye ve yetkiye,

c) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri, geçerli uyumlaştırılmış standartlar ve mevzuatta yer alan ilgili hükümler ve bunlara ilişkin diğer mevzuat konusunda bilgiye,

ç) Uygunluk değerlendirme işlemini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(14) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri haricinde, Ek-IV ila Ek-XII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinde belirlenen görevlerini yürütürken elde edilen tüm bilgi hakkında mesleki gizliliği sağlar ve mülkiyet haklarını korur.

(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 38 inci madde uyarınca asansörler için Komisyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan personelinin bu faaliyete katılımı için haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan idari karar ve dokümanı genel rehber olarak kullanılır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı

MADDE 28 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterler, 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, söz konusu kuruluşun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 29 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile bağlantılı belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bunların 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenirler.

(3) Faaliyetler, ancak müşterinin uygun görmesi halinde bir şube, temsilcilik veya yüklenici tarafından yürütülür.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-IV ila Ek-XII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.

Bildirim başvurusu

MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, kuruluşun asansörler veya asansör güvenlik aksamları için yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirme işlemi veya işlemlerine ilişkin bir açıklamanın yanısıra mevcut olması halinde söz konusu uygunluk değerlendirme 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK tarafından yayımlanan bir akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, akreditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda, 27 nci maddede belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanması, tanınması ve düzenli olarak izlenmesi için gerekli olan tüm belgeye dayalı kanıtları Bakanlığa sunar.

Bildirim süreci

MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri sağlayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Görevlendirme bildiriminde, uygunluk değerlendirme işlemi ile ilgili tüm ayrıntılar, asansörlere veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik uygunluk değerlendirme işlemine veya işlemlerine ilişkin yetkinliğe dair kanıtlar yer alır.

(4) Bakanlık, görevlendirme bildiriminin 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bir akreditasyon sertifikasına dayanmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşunun yetkinliğini, kuruluşun düzenli olarak izleneceğini ve 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşılamayı sürdüreceğini temin edecek düzenlemelere sahip olduğunu doğrulayan kanıt niteliğindeki tüm belgeleri, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere sunar.

(5) Kuruluş, akreditasyon sertifikasının kullanıldığı durumlarda bildirimden sonraki iki hafta içerisinde veya akreditasyon sertifikasının kullanılmadığı durumlarda bildirimden sonraki iki ay içinde Komisyon ve üye ülkeler tarafından itiraz edilmediği sürece Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanır. Ancak, böyle bir kuruluş bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildiriminden sonra ortaya çıkan herhangi bir değişikliği Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile birlikte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Avrupa Komisyonu tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bahsi geçen yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin veya gereklilikleri karşılamamasının önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum hakkında Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi isteği ile sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını ve talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin temel oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna dair tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya üye ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirirler.

(2) Uygunluk değerlendirmesi, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Bu durumda onaylanmış kuruluş bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerinin veya uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik özelliklerin asansör monte eden veya imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, asansör monte edenden veya imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar asansör monte edene veya imalatçıya belge düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, asansörün veya asansör güvenlik aksamının ilgili gerekleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, asansör monte eden veya imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü tedbirin alınmasını ister ve gereken hallerde belgesini veya onay kararını, askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararına itiraz

MADDE 36 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz yönteminin bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Bir belgenin veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunu,

b) Görevlendirme kapsamına veya şartlarına etki eden her durumu,

c) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebini,

ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınırötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetleri,

Bakanlığa bildirirler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, olumsuz sonuçları ve talep üzerine olumlu sonuçlara ilişkin gerekli bilgiyi, aynı tipteki asansörler veya asansör güvenlik aksamlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş olan diğer onaylanmış kuruluşlara sağlarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 38 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından ilgili AB mevzuatı kapsamında oluşturulan asansör onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya arz edilen asansörler veya asansör güvenlik aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 39 – (1) Bakanlık, asansörlerin ve asansör güvenlik aksamlarının piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uygular.

Ulusal düzeyde risk taşıyan asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik işlemler

MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansör veya asansör güvenlik aksamının insan sağlığı ve güvenliğine veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiğine dair yeterli sebep bulunması halinde, söz konusu asansör veya asansör güvenlik aksamını, bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gerekleri kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeci gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.

(2) Bakanlık, asansörün bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olmadığına karar vermesi durumunda, ivedilikle asansör monte edenden söz konusu asansörü ilgili gereklere uygun hale getirmesi için riskin büyüklüğü ile orantılı makul bir süre vererek uygun düzeltici önlemlerin alınmasını talep eder.

(3) Bakanlık, asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelikte yer alan gerekleri yerine getirmediğine karar vermesi durumunda ivedilikle ilgili iktisadi işletmeciden, asansör güvenlik aksamının ilgili gereklere uygun hale getirilmesi için riskin büyüklüğü ile orantılı uygun düzeltici önlemlerin alınmasını, asansör güvenlik aksamının piyasadan çekilmesini veya geri çağrılmasını makul bir süre vererek talep eder.

(4) Bakanlık konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan önlemler, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri dâhilinde uygulanır.

(6) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(7) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm asansörler ve asansör güvenlik aksamlarına ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(8) Asansör monte eden tarafından ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirin alınmadığı takdirde Bakanlık, asansörün piyasaya arzını kısıtlama veya yasaklama ya da kullanımını engelleme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirleri alır.

(9) İktisadi işletmeci tarafından üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirin alınmadığı takdirde Bakanlık, asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasını kısıtlama veya yasaklama ya da piyasadan çekme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirleri alır.

(10) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(11) Onuncu fıkrada belirtilen bilgilendirme, özellikle uygunsuz asansör veya asansör güvenlik aksamının tanımlanması için gerekli olan ayrıntılı verileri, ürünün menşeini, iddia edilen uygunsuzluğu ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ile niteliği yanında iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık, asansör veya asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğunun, bu Yönetmelik kapsamındaki temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamadığından veya 17 nci maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksikliklerden kaynaklandığını belirtir.

(12) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili asansör veya asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(13) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye ülke veya Komisyon tarafından onuncu fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(14) Bakanlık, asansör veya asansör güvenlik aksamı ile ilgili olarak, asansör güvenlik aksamının piyasadan çekilmesi gibi, uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Koruma önlemleri

MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tedbire karşı üye ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Risk taşıyan asansörler veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğu

MADDE 42 – (1) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen denetim sonucunda, bir asansörün bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse Bakanlık, risk ile orantılı olacak şekilde asansör monte edenden, asansördeki riskin ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirleri almasını talep eder veya asansörün kullanımını makul bir süre boyunca kısıtlar veya yasaklar.

(2) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen denetim sonucunda, bir asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse, Bakanlık, risk ile orantılı olacak şekilde ilgili iktisadi işletmeciden, asansör güvenlik aksamının piyasaya arz edildiğinde risk teşkil etmemesi için gerekli tüm tedbirleri almasını veya ürünü piyasadan çekmesini veya makul bir süre içerisinde geri çağırmasını talep eder.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu ve piyasaya arz ettiği bütün asansörlere veya asansör güvenlik aksamlarına ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) Bakanlık, üçüncü fıkrada belirtilen düzeltici tedbire ilişkin Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme mevcut bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili asansör veya asansör güvenlik aksamının tanımlanması için gerekli olan veriyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımı ile ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 43 – (1) 40 ıncı maddede belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla Bakanlık, aşağıda yer alan uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder:

a) “CE” işaretinin, “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olmayacak bir şekilde asansöre veya asansör güvenlik aksamına iliştirilmiş olması,

b) “CE” işaretinin, asansöre veya asansör güvenlik aksamına iliştirilmemiş olması,

c) “CE” işaretinin, 22 nci maddeye uygun olacak şekilde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte iliştirilmemesi veya söz konusu maddeye aykırı olacak şekilde iliştirilmiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,

d) AB uygunluk beyanının doğru biçimde düzenlenmemiş olması,

e) Ek-IV’ün Bölüm A’sı ve B’si, Ek-VII, Ek-VIII ve Ek-XI’de yer alan teknik dosyanın mevcut olmaması veya tamamlanmamış olması,

f) Asansör monte eden, imalatçı veya ithalatçının adının, ticari unvanının veya tescilli ticari markasının veya adresinin, 10 uncu maddenin altıncı fıkrasına, 11 inci maddenin altıncı fıkrasına ve 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına uygun olacak şekilde belirtilmemiş olması,

g) Asansör veya asansör güvenlik aksamının tanımlanmasını sağlayan bilginin, 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına ve 11 inci maddenin beşinci fıkrasına uygun bir şekilde yer almaması,

ğ) Asansör veya asansör güvenlik aksamı için düzenlenen talimatın, 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında ve 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtildiği şekilde birlikte bulunmaması veya belgelerin uygulanabilir gerekliliklere uygun olmaması.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, asansörün kullanımının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına; asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasının yasaklanmasına veya kısıtlanmasına veya piyasadan çekilmesine veya geri çağrılmasına dair bütün uygun tedbiri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri

MADDE 44 – (1) Bakanlık Komisyon tarafından kurulan asansör komitesinin çalışmalarına katılım sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 4703 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımları, etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.

Atıflar

MADDE 46 – (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’ne yapılan bütün atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 47 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilmekle birlikte, bu Yönetmelik hükümlerine de uygun olan ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında yer alan asansörlerin hizmete sunulmasını veya asansör güvenlik aksamlarının piyasada bulundurulmasını engellemez.

(2) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifika veya karar, bu Yönetmelik kapsamında da Bakanlık tarafından geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Ek-I

TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

 

Başlangıç Hükümleri

 1. Temel sağlık ve güvenlik gerekleri altındaki yükümlülükler, ancak asansör monte eden veya imalatçı tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde, asansörün veya asansör güvenlik aksamının söz konusu tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.
 2. Bu Yönetmeliğin içerdiği temel sağlık ve güvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, mevcut tekniğin durumuyla, bunların ortaya koyduğu hedeflere ulaşılamayabilir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya asansör güvenlik aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanır ve imal edilir.
 3. İmalatçı ve asansör monte eden, kendi ürünlerine uygulanan bütün her şeyi belirleme ve monte amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadır. Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanır ve imal edilir. İmalatçı ve asansör monte edenin, asansör veya asansör güvenlik aksamıyla ilgisi olan tüm tehlikeleri tanımlamak amacıyla risk değerlendirmesi yürütmesi zorunludur. Bu değerlendirme sonucunu dikkate alarak imalatçı veya asansör monte eden tarafından bu ürünler tasarlanır ve yapılır.
 4. Genel

1.1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin uygulanması

Bu Ek kapsamında yer almamasına rağmen muhtemel bir tehlikenin mevcut olması halinde, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nde yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır. Herhangi bir olayda Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin Ek-I’inin 1.1.2. maddesinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır.

1.2. Taşıyıcı

Her asansörün taşıyıcısı bir kabin olmalıdır. Bu kabin, asansör monte eden tarafından belirlenen, asansörün taşıyacağı azami kişi sayısına ve anma yük değerine karşılık gelen boşluğu ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Asansörün insan taşıma amaçlı olması durumunda ve boyutları izin vermesi halinde, kabin engellilerin girişini ve kullanımını zorlaştırmayan ve bu kişilerin kullanımını kolaylaştıran uygun tanzime imkân sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.3. Asılma ve destek şekilleri

Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere seçilmeli ve tasarlanmalıdır.

Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığı takdirde, her birinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız halat veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlenmesi veya çevrim oluşturulması gerekli olmadığında, hiçbir bağlantı veya ek yerinin olmaması gerekir.

1.4. Yükün kontrolü (aşırı hız dahil)

1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanırlar, imal edilirler ve monte edilirler.

1.4.2. Asansörler, aşırı hız sınırlayıcı cihaz donanımına sahip olmalıdır. Bu gereklilik, aşırı hız önleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansörlere uygulanmaz.

1.4.3. Hızlı asansörler, hız izleyici ve hız sınırlayıcı cihaz donanımına sahip olmalıdır.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme halatlarının makaralar üzerinde dengesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

 1. 5. Makina

1.5.1. Bütün insan asansörlerinin kendi bağımsız asansör makinesinin bulunması gerekir. Bu gereklilik, karşı ağırlık yerine ikinci bir kabin kullanılan asansörler için uygulanmaz.

1.5.2. Asansör monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diğer ilgili aksam ve parçalarının bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini sağlar.

1.6. Kontroller

1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan engelli kişilerin kullanımı için amaçlanan asansörlerin kumanda cihazları, buna göre tasarlanır ve yerleştirilir.

1.6.2.  Kumandaların işlevleri açıkça belirtilir.

1.6.3. Bir asansör grubunun çağırma devreleri, paylaşılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler.

1.6.4. Elektrikli donanım aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilir ve bağlanır:

 • Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır.
 • Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir.
 • Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.
 • Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.
 1. Kabin dışındaki kişilere yönelik tehlikeler

2.1. Asansör kabinin hareket ettiği asansör kuyusuna, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanır ve yapılır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanımı imkânsız hale getirilmelidir.

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve yapılır.

Uç pozisyonların ötesinde serbest boşluk veya sığınma alanı ile bu amaç sağlanır.

Ancak belirli durumlarda, bu çeşit bir çözümün yerine getirilmesinin imkânsız olduğu özellikle mevcut binalarda, söz konusu riskin önlenmesi için farklı uygulanabilir yöntemler kullanılabilir.

2.3. Kabinin katlardan giriş ve çıkışları, tasarlanmış kullanım şartları için yeterli mekanik dayanıma sahip asansör kapıları ile donatılmış olması gerekir.

Kilitleme sistemi normal çalışma esnasında;

 • Bütün durak kapıları kapalı ve kilit tertibatı kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi kabinin hareketine başlamasını,
 • Kabin hâlâ hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını,

önlemesi gerekir.

Ancak, kapılar açıkken bütün seviyeleme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyeleme hızının denetlenmesi şartlarıyla izin verilebilir.

 1. Kabin içindeki kişilere yönelik tehlikeler

3.1. Asansör kabini, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı sürece, bu Ekin 2.3. maddesinde bahsi geçen seviyeleme hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesini ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanır ve monte edilir.

Kabin ile asansör kuyusu arasına düşme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa asansör iki durak seviyesi arasında durduğunda, kabin kapıları kapalı ve kilitli olmalıdır.

3.2. Asansör kabini elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kontrolsüz hareketini engelleyen donanıma sahip olmalıdır.

Kabinin serbest düşmesini önleyen donanım, kabin askı tertibatından bağımsız olmalıdır.

Bu donanım asansör monte eden tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükte kabini durdurabilmelidir. Bu donanım yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun kabin içindekilerine zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

3.3. Tampon, asansör kuyususun tabanı ile kabinin tabanı arasına monte edilir.

Bu durumda, bu Ekin 2.2. maddesinde bahsi geçen serbest boşluk, tampon tam kapalı durumdayken ölçülmelidir.

Bu gereklilik hareket sistemlerinin tasarımı sebebiyle bu Ekin 2.2. maddesinde bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlere uygulanmaz.

3.4. Asansörler, bu Ekin 3.2. maddesinde bahsi geçen donanım çalışma konumunda değilse, harekete geçme imkanı olmayacak şekilde tasarlanır ve yapılır.

 1. Diğer tehlikeler

4.1. Durak kapısı ve kabin kapısı veya her iki kapı birlikte motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihaz donanımına sahip olmalıdır.

4.2. Durak kapıları, binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısmı olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) ve ısı iletimi (termal radyasyon) açısından yangına karşı dirençli olmalıdır.

4.3. Karşı ağırlık, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.

4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak şekilde olmalıdır.

4.5. Kabinler, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yollu haberleşme ve sesli alarm donanımına sahip olmalıdır.

4.6. Asansörler, asansör makina dairesi içerisindeki sıcaklık, asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlamalı ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

4.7. Kabinler uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanır ve yapılır.

4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır, bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.

4.9. Bu Ekin 4.5. maddesinde bahsi geçen haberleşme donanımı ve bu Ekin 4.8. maddesinde bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanır ve kurulur. Bunların çalışma periyodu, kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.

4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

 1. İşaretleme

5.1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) Ek-I’in 1.7.3. maddesine uyan herhangi bir makina için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.

5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.

 1. Kullanma talimatı

6.1. Ek-III’te bahsedilen asansör güvenlik aksamlarıyla birlikte; montajın, bağlantının, ayarın, bakımın etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan Türkçe yazılmış bir talimat bulunur.

6.2. Her bir asansörle birlikte Türkçe yazılmış belgeler bulunur. Bu belgeler en az aşağıdakileri içerir:

– Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içerecek şekilde bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4. maddesinde bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,

– Tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.

 

 

Ek-II

 

BÖLÜM A: ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARINA YÖNELİK

AB UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ

 

Asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 

 • İmalatçının adı ve adresi.
 • Bulunması durumunda, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Asansör güvenlik aksamının açıklaması, tipin veya serinin ayrıntısı ve varsa seri numarası, tanımlanması için gerekmesi durumunda asansör güvenlik aksamının görüntüsü.
 • Açıklamadan anlaşılmıyorsa, asansör güvenlik aksamının güvenlik işlevi.
 • Asansör güvenlik aksamının üretim tarihi.
 • Asansör güvenlik aksamının uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansör güvenlik aksamının Ek-IV’ün Bölüm A’sında ve Ek-VI’da belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-IX’da belirtilen asansör güvenlik aksamı için rastgele kontrol ile tipe uygunluğunu inceleyen onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-VI veya Ek-VII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde imalatçının yürüttüğü kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • İmalatçının veya imalatçı adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.

 

BÖLÜM B: ASANSÖRLERE YÖNELİK AB UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ

 

Asansörün AB uygunluk beyanı, Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan talimata uygun, aynı dilde ve aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 

 • Asansörü monte edenin adı ve adresi.
 • Asansörün açıklaması, tipi veya serisinin ayrıntısı, seri numarası ve asansörün monte edildiği yerin adresi.
 • Asansörün montaj yılı.
 • Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-IV’ün Bölüm B’sinde belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-VIII’de belirtilen birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-V’de belirtilen son muayenesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde asansör monte edenin yürüttüğü kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Asansöre monte edenin veya asansör monte eden adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.

Ek-III

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ LİSTESİ

 

 1. Durak kapılarını kilitleme tertibatları.
 2. Ek-I’in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar.
 3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar.
 4. Tamponlar
 5. a) Enerji depolayan tamponlar:

1) Doğrusal olmayan,

2) Dönüş hareketi sönümlemeli.

 1. b) Enerji harcayan tamponlar.
 2. Düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları.
 3. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik tertibatları.

 

Ek-IV

 

ASANSÖRLERİN VE ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ

AB TİP İNCELEMESİ (MODÜL B)

 

BÖLÜM A: ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ AB TİP İNCELEMESİ

 

 1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör güvenlik aksamının teknik tasarımını incelemesine ve teknik tasarımının Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını onaylamasına ve doğrulamasına; asansörde temsil eden numunesinin belirtilen gereklere uygun olarak bir araya getirildiğinin kanıtlamasına imkân verecek uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. AB tip incelemesi için başvuru, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • İmalatçının adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, onun da adı, adresi ve asansör güvenlik aksamının üretim yeri.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 • Teknik dosya.
 • Asansör güvenlik aksamının temsili numunesi veya bunun nerede incelenebileceğine dair ayrıntılar. Onaylanmış kuruluş gereken hallerde deney programını gerçekleştirmek üzere daha fazla numune talebinde bulunabilir.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyulamadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda imalatçının uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.
 1. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde yer alan koşulları sağlamasını ve elverişli bir risk çözümlemesi ile değerlendirmesini içerecek şekilde değerlendirmenin yapılmasını sağlar. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının değerlendirilmesi, tasarımı, imalatı ve çalıştırılmasını dair mümkün olduğunca uygulanabilir gerekleri kapsar ve belirler.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Kullanım alanı için özellikle hız, yük ve güç için olası sınırlar ile patlayıcı çevre ve tehlikeye maruz kalma koşulları da dahil olmak üzere asansör güvenlik aksamının genel açıklaması.
 • Tasarım ve imalat çizimi veya şeması.
 • Asansör güvenlik aksamının çizim ve şemaların anlaşılması için gerekli açıklama.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
 • İmalatçı tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamaları.
 • Test sonuçları.
 • Asansör güvenlik aksamına ait olan kurulum talimatının bir kopyası.
 • Seri imal edilen asansör güvenlik aksamının, incelenen asansör güvenlik aksamına uygun olmasını sağlamak için imalat aşamasında alınan tedbirler.
 1. Onaylanmış kuruluş;
 • Asansör güvenlik aksamının teknik yönden tasarımının doğruluğunu değerlendirmek için teknik dosyayı ve çözümünün yeterliliğini gösteren kanıtları inceler.
 • İnceleme ve testlerin yapılacağı yer konusunda mutabık kalır.
 • Numunelerin teknik dosyaya uygun şekilde imal edildiğinin, diğer teknik özelliklere uygun tasarlanmış olduğunun yanı sıra uyumlaştırılmış standartların uygulanabilir hükümlerine uyulduğunu doğrular.
 • İmalatçı tarafından asansör güvenlik aksamında ilgili uyumlaştırılmış standartlarda uygulamak üzere seçilen teknik özelliğin düzgün şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrolü için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İmalatçı tarafından asansör güvenlik aksamında ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmaması durumunda, diğer ilgili teknik özelliklerin uygulanmasında benimsenen çözümlerin, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onaylamaları ve testleri ve bunların özetlerini içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece imalatçı ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayınlayabilir.
 1. Asansör güvenlik aksamı tipinin, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda, onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AB tip inceleme belgesi düzenler. Belge, imalatçının adı ve adresini, AB tip incelemesi sonuçlarını, belgenin geçerliliği ile ilgili bütün şartları ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir.

AB tip inceleme belgesi bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, değerlendirilen tipteki ürünler ile monte edilen asansörün bakımına imkân sağlamak için asansör güvenlik aksamı ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Eğer imalatçının bu Ekin 1. maddesinde yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör güvenlik aksamına AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin ayrıntılı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin ekleri ve ilaveleriyle birlikte bir kopyasını, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde imalatçıyı bilgilendirir.
 2. İmalatçı asansör güvenlik aksamında Ek-I’de yer alan gerekler hususunda yaptığı AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme sertifikasının geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir. Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme sertifikasına bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

 1. Her onaylanmış kuruluş düzenlenen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve tüm eklerini ve askıya alınan, kısıtlanan veya reddedilen belgelerin ve söz konusu belge eklerinin listesini periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa sağlar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvuruları, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve belgelerin iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

 1. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme belgesinin kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.
 2. İmalatçı, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosya kopyalarını ve bunların eklerini en son güvenlik aksamın imal edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapabilir ve sözleşmede tanımlanması halinde bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

 

BÖLÜM B: ASANSÖRLERİN AB TİP İNCELEMESİ

 

 1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör tanımının veya çeşidinin bulunmadığı da dahil olmak üzere model asansörün teknik tasarımını incelediği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve Ek-I’deki uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekleri karşıladığını kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Bir asansörün AB tip incelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğinin incelemesini kapsar.

 1. AB tip incelemesi için başvuru, asansörü monte eden veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • Asansörü monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Teknik dosya.
 • Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi. İncelemeye tabi olan asansör, bağlantı bölümlerini içerir ve en az üç seviyeye (üst, alt ve orta) hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olur.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygulanmadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda asansör monte edenin uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.
 1. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun değerlendirmesini sağlar.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama.
 • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları.
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar.
 • Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
 • Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları.
 • Test raporları.
 • Ek-I’in 6.2. maddesinde belirlenen talimatların birer kopyası.
 • Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.
 1. Onaylanmış kuruluş:
 • Model asansörün veya değişiklik için bir kararın olmadığı asansörün teknik tasarımının doğruluğunun değerlendirilmesi için teknik dosyayı ve çözümlemeleri inceler.
 • İnceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verir.
 • Model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edildiğini ve asansörün her bir parçasının ilgili teknik özelliklere uygun uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde tasarlandığını onaylar.
 • Asansör monte edenin uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen hususları doğru bir şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İlgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansör monte eden tarafından uygulanan çözümlerin, bu Yönetmelik gereklerini sağladığını kontrol etmek için uygun kontrolleri ve deneyleri yapar veya yaptırır.
 1. Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onayları, testleri ve bunların sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece asansör monte eden ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayımlayabilir.
 2. Asansör tipi, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş başvurana bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge, asansör monte edenin adı ve adresini, AB tip inceleme sonuçlarını, belgenin geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir.

AB tip inceleme belgesi beraberinde bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, son muayenede tipin uygunluğuna dair sağlanacak gerekli tüm bilgiyi içerir.

Eğer asansör monte edenin Ek-I’de yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör monte edene AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin detaylı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin bir kopyasını, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde asansör monte edeni bilgilendirir.
 2. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri hususunda yaptığı ve AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir.

Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

 1. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve bu sertifikaların askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikaların iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

 1. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.
 2. Asansör monte eden, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosyasının kopyalarını ve bunların eklerini asansörün montaj tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapar ve bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

 

Ek-V

ASANSÖRLERİN SON MUAYENESİ

 

 1. Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, onaylanmış kuruluş tarafından onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. Asansör monte edenin sorumlulukları

Asansör monte eden, asansörün, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine ve aşağıda belirtilen hususlardan en az birine uygun olacak şekilde gerekli tüm önlemleri alır:

 1. a) AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tip,
 2. b) Ek-XI’e uygun bir şekilde tasarlanan ve kalite sistemine göre monte edilen asansörün ve tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tümüyle uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen bir asansör.
 3. Son muayene

Asansör monte eden tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, asansörün piyasaya arzından önce Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun kontrol edilmesi için son muayenesini yapar.

3.1. Asansör monte eden, asansörün son muayenesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

 • Monte edilen asansörün tam planı.
 • Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle kontrol devre şemaları.
 • Ek-I madde 6.2.’de yer alan el kitapçığının bir nüshası.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

Onaylanmış kuruluş, asansörün uygunluğunu doğrulamak için gerekli olmayan ayrıntılı planları veya bilgileri talep etmeyebilir.

İlgili uyumlaştırılmış standartlarda yer alan uygun muayene ve deney veya eşdeğer deney, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için gerçekleştirilir.

3.2. Muayene aşağıdakilerden en az birini içerir:

 1. a) Ek-IV’ün Bölüm B’sine göre AB tip inceleme belgesinde açıklanan onaylı tipe uygun olduğunun kontrol edilmesi için asansörün bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerinin incelenmesi.
 2. b) Ek-XI uyarınca onaylı kalite sistemine ve uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen asansörün kontrol edilmesi için bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerin incelenmesi.

3.3. Asgari yapılması gereken asansör testleri şunlardır:

 1. a) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının çalışmasının ve montajının doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması (son durdurucular, kilit mekanizması gibi),
 2. b) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünün sağlanması,
 3. c) Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile statik test yapılması. Nominal yük, Ek I madde 5’teki tanımlamaya uygun seçilir.

Tüm testlerden sonra onaylanmış kuruluş, asansörün kullanımından doğan zararın, değişimin ve bozulmanın olup olmadığını kontrol eder.

 1. Asansör, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar ve muayene ile testin yapıldığını ifade eden son muayene belgesini düzenler. Onaylanmış kuruluş, bu belgedeki bilgileri Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan kayıt defterinin ilgili sayfasına işler.

Onaylanmış kuruluş, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrıntılarını ve alınması gereken düzeltici önlemleri belirtir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvuru yapar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. Asansör monte eden, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayan her asansörün kabinine “CE” işaretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, her asansör kabinine “CE” işaretine bitişik şekilde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını iliştirir.

5.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının ve son muayene belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine yetkililere sağlanır.

 1. Komisyon ve üye ülkeler talep üzerine son muayene belgesinin bir kopyasını temin edebilir.
 2. Bu Ekin 3.1. ve 5. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

 

 

 

 

 

Ek-VI

 

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE

DAYALI TİPE UYGUNLUĞU (MODÜL E)

 

 1. Asansör güvenlik aksamının ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu, onaylanmış kuruluş tarafından, asansör güvenlik aksamının AB tip inceleme belgesinde tarifi yapılan tipe uygun olarak imal edildiğini ve izlendiğini, Ek-I’in uygulanabilir gereklerini sağladığını, asansör güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Yönetmelik gereklerini karşıladığını imalatçının kalite sisteminin değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. İmalatçının sorumlulukları

İmalatçı, asansör güvenlik aksamının son muayenesi için onaylanmış kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtilen gözetime tabi olur.

 1. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için, asansör güvenlik aksamı ile ilgili kendisinin belirleyeceği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 3. c) Asansör güvenlik aksamının son muayene ve deneyinin gerçekleştirildiği yerin adresi.

ç) İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi.

 1. d) Kalite sistemine ait belgeler.
 2. e) Onaylanmış asansör güvenlik aksamının teknik dosyası ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite sistemi altında, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunun sağlanması için her asansör güvenlik aksamı incelenir ve ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirlenen ilgili deneyler veya eşdeğer deneyler uygulanır. İmalatçı tarafından benimsenen bütün esaslar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayışla yorumlanmasını sağlar.

Kalite sistem belgesi özellikle;

 1. a) Kalite amaçları,
 2. b) Ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, kuruluşun sorumluluk ve yönetiminin yetkileri,
 3. c) İmalattan sonra yapılacak inceleme ve deneyler,

ç) Kalite sisteminin etkin işleyişinin izlenmesini sağlayan araçlar,

 1. d) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtlarının tariflerini içerir.

3.3. Onaylanmış kuruluş, bu Ekin 3.2. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için imalatçının kalite sistemini değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın uygulandığı kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli ve     Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur.

Denetim,  imalatçının üretim yerinin incelenmesini de içerir.

 

 

Denetim ekibi, imalatçının bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini belirleme ve bu gereklere asansör güvenlik aksamının uygunluğundan emin olunması amacıyla gerekli muayene ve incelemeyi gerçekleştirebilecek beceriye sahip olduğunun onaylanması için, bu Ekin 3.1. maddesinin (e) bendinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.

Karar, imalatçıya bildirilir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı yer alır.

3.4. İmalatçı, kalite sisteminin tanımladığı yükümlülükleri onaylandığı şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir şekilde yürütür.

3.5. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmış kuruluşa onaylı kalite sisteminde yapılması düşünülen her değişiklik hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar verir.

Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla son muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Özellikle:

 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını,

temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve denetim raporunu imalatçıya verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş, imalatçının son muayene ve deneyleri yaptığı yerlere habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu sunar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında bu Ekin 1. maddesinde yer alan koşulları sağlayan her bir asansör güvenlik aksamına “CE” işaretini iliştirir.

5.2. İmalatçı, her bir asansör güvenlik aksamı için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının kopyası talep üzerine verilmek için hazır tutulur.

 1. İmalatçı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzını takip eden on yıllık süre aralığı için;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (e) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde belirtilen belgeleri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığın erişimine açar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine yayımlanan onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. 8. Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-VII

 

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ TAM KALİTE GÜVENCEYE

DAYALI UYGUNLUĞU (MODÜL H)

 

 1. Asansör güvenlik aksamının tam kalite güvenceye dayalı uygunluğu, asansör güvenlik aksamının Ek-I’deki uygulanabilir gerekleri karşılayacak şekilde tasarlandığını, imal edildiğini, incelendiğini ve test edildiğini sağlamak üzere ve bu gerekleri sağlayacak şekilde asansörde doğru biçimde bir araya getirildiğini imalatçının kalite sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işlemidir.
 2. İmalatçının sorumlulukları

İmalatçı, asansör güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanmış kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

 1. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Asansör güvenlik aksamının tasarımının yapıldığı, imal edildiği, muayene ve deneylerinin gerçekleştirildiği yerin adresi.
 3. c) İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi.

ç) İmal edilen asansör güvenlik aksamı kategorisinin her bir modeli için Ek-IV’ün Bölüm A’sının 3. maddesinde yer alan teknik dosya.

 1. d) Kalite sistemiyle ilgili belgeler.
 2. e) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu sağlar. İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayışla yorumlanmasını sağlar.

Özellikle;

 • Kalite amaçları ve asansör güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
 • Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı veya tam olarak uygulanamadığında, bu ekin birinci maddesinde yer alan şartların sağlanması için diğer uygun teknik özellikleri içerecek şekilde kullanılacak araçlar,
 • Asansör güvenlik aksamının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • İmalat öncesinde, imalat esnasında ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile bunların yapılma sıklığı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,
 • İstenilen tasarım ve ürün kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar,

hakkında yeterli açıklamalar yapılır.

3.3. Onaylanmış kuruluş, bu Ekin 3.2. maddesinde anılan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için kalite sistemini değerlendirir. Onaylanmış kuruluş bu gerekliliklerin kalite sisteminin tüm unsurları açısından ilgili uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen özelliklere uyumlu olduğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, kalite yönetim sistemlerine ilave olarak ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur. Denetim, imalatçının üretim yerinin incelenmesini de içerir.

Denetim ekibi, imalatçının Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirleme ve bu gereklerle asansör güvenlik aksamının uygunluğundan emin olacak şekilde gerekli incelemeyi gerçekleştirebilecek beceriye sahip olduğunun onaylanması için, bu Ekin 3.1. maddesinin (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.

Karar, güvenlik aksamı imalatçısına ve varsa yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirimde denetim sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

3.4. İmalatçı, kalite sisteminin tanımladığı yükümlülükleri onaylandığı şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir şekilde yürütür.

3.5. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmış kuruluşa onaylı kalite sisteminde yapılması düşünülen her değişiklik hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde anılan şartları karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar verir.

Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder.

Özellikle;

 • Kalite sistemi belgeleri,
 • Kalite sisteminin tasarım kısmında sağlanan analizlerin, hesaplamaların, testlerin sonuçları gibi hususları içeren kalite kayıtları,
 • Teknik dosya,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları,

temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve denetim raporunu imalatçıya verir.

 

4.4. Onaylanmış kuruluş imalatçıya habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş, imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 1. maddesindeki şartları sağlayan her asansör güvenlik aksamına “CE” işaretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında her asansör güvenlik aksamına “CE” işaretine bitişik şekilde kimlik kayıt numarasını iliştirir.

5.2. İmalatçı, her bir asansör güvenlik aksamı için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının kopyası talep üzerine verilmek için hazır tutulur.

 1. İmalatçı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzını takip eden on yıllık süre aralığı için;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde anılan belgeleri,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluş kararını ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığın erişimine açar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine yayımlanan onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosya ile birlikte onaylı kararları, kararların eklerinin ve ilavelerinin birer kopyasını yayımlandıkları tarihten itibaren on beş yıl muhafaza eder.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-VIII

 

ASANSÖRLERİN BİRİM DOĞRULAMAYA DAYALI UYGUNLUĞU (MODÜL G)

 

 1. Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.
 2. Asansör monte edenin sorumlulukları

2.1. Asansör monte eden, asansör montaj süreci ve bu sürecin izlenmesinin, asansörün    Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olması için gerekli tüm önlemleri alır.

2.2. Asansör monte eden birim doğrulaması için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru dosyasında;

 1. a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi,
 2. b) Asansörün monte edildiği yer,
 3. c) Benzer başvurunun başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı,

ç) Teknik dosya,

olması gerekir.

 1. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenir.

Teknik dosya asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgeyi içerir:

 1. a) Asansörün genel olarak tarifi.
 2. b) Tasarım ve imalat çizimleri ile şemaları.
 3. c) Çizimler, şemalar ve asansörün çalışmasının anlaşılması anlatan gerekli açıklamalar.

ç) Göz önüne alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin bir listesi.

 1. d) Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Yönetmelikteki temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlemelerin açıklamaları, uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlarla ilgili açıklama.
 2. e) Asansörde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 3. f) Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplama sonuçları.
 4. g) Deney raporları.

ğ) Ek-I madde 6.2.’de yer alan asansör el kitapçığının bir kopyası.

 1. Doğrulama

Asansör monte eden tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve asansörü inceler ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar. Deneyler asgari olarak Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri içerir.

Asansör Ek-I’de yer alan gerekleri karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş, yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş, Ek-I’in 6.2. maddesinde anılan kayıt defterinin ilgili sayfasını doldurur.

Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini konusunda bilgi verir. Asansör monte eden birim doğrulama için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurur.

Onaylanmış kuruluş, talep üzerine uygunluk belgesinin bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. Asansör monte eden, bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 2.2. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında “CE” işaretini, onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte iliştirir.

5.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyasını, talep üzerine yetkililere sağlar.

 1. Asansör monte eden, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında uygunluk belgesinin bir kopyasını teknik dosyayla birlikte, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl muhafaza eder.
 2. Yetkili temsilci

Bu Ekin 2.2. ve 6. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

 

 

 

 

Ek-IX

 

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ RASTGELE KONTROL İLE

TİPE UYGUNLUĞU (MODÜL C 2)

 

 1. Rastgele kontrol ile tipe uygunluk, asansör güvenlik aksamının AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde olduğunu ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir gereklerin asansöre doğru olarak monte edildiği takdirde karşıladığının onaylanmış kuruluş tarafından uygunluğunun değerlendirilmesi işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. İmalat

İmalatçı, imalat işlemlerinde üretilen asansör güvenlik aksamının Ek-I’de yer alan gerekleri sağlaması için gereken tüm tedbirleri alır.

 1. İmalatçı, rastgele denetim için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci aracılığıyla yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 3. c) İmal edilen asansör güvenlik aksamı ile ilgili bilgi.

ç) Asansör güvenlik aksamı numunesinin alındığı yerin adresi.

 1. Onaylanmış kuruluş, asansör güvenlik aksamının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, imalatı tamamlanmış asansör güvenlik aksamının, imalat yerinden alınan yeterli miktarda numuneyi inceler ve imalatın bu Ekin 1. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uyumlaştırılmış standartta/standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar. Onaylanmış kuruluş deney yapılan bir veya birden fazla asansör güvenlik aksamının uygun olmaması durumunda gerekli önemleri alır.

Asansör güvenlik aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar, asansör güvenlik aksamının temel özelliği göz önünde bulundurularak, bu işlem kapsamında onaylanan tüm onaylanmış kuruluşlar arasında yapılan ortak bir anlaşma ile tanımlanır.

Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen deney ve testlere göre bir tipe uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş talep üzerine, tipe uygunluk belgesinin bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere temin eder.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve bu Ekin 1. maddesindeki koşulları sağlayan her asansör güvenlik aksamına onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte “CE” işaretini iliştirir.

5.2. İmalatçı, asansör güvenlik aksamına yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. Her AB uygunluk beyanı, düzenlendiği asansör güvenlik aksamını tanımlar.

 1. Yetkili temsilci

İmalatçının yükümlülükleri, sözleşmede belirtilmeleri koşuluyla yetkili temsilcisi tarafından, onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilebilir. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde yer alan imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmez.

 

 

 

 

 

 

Ek-X

 

ASANSÖRLERİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL E)

 

 1. Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, onaylanmış kuruluşun, AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek-XI’e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, bu ekin üçüncü maddesinde belirtilen son muayene için onaylı bir kalite sistemini yürütür ve asansörün testini yapar ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur.

 1. Kalite Sistemi

3.1. Asansör monte eden seçtiği bir onaylanmış kuruluşa asansörleri hakkında, kendi kalite sistemini değerlendirmesi için başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Monte edilen asansörle ilgili tüm bilgi.
 3. c) Kalite sistemi hakkında belge.

ç) Monte edilen asansörün teknik dosyası.

 1. d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi kapsamında, her asansörün incelenmesi ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğun sağlanması için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya eşdeğer deneylerin yürütülmesi gerekir. 

Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi; kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayışı sağlar.

Kalite sistem belgesinde, özellikle aşağıda yer alanların yeterli açıklaması yapılmalıdır:

 1. a) Kalite amaçları.
 2. b) Kuruluş yapısı, ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
 3. c) Asgari Ek-VI’nın 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya arz edilmeden önce yürütülecek olan incelemeler ve deneyler.

ç) Kalite sisteminin etkin işlemesinin izlenmesini sağlayan araçlar.

 1. d) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

            3.3.      Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine ve Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini temin eder.

3.4.1. Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü değişiklikler hakkında bilgi verir.

3.4.2. Onaylanmış kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirir ve güncelleştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Onaylanmış kuruluş kararını asansör monte edene veya yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Bu bilgi özellikle:

 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını,

içerir.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve asansör monte edene denetim raporu düzenler.

4.4. Onaylanmış kuruluş, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.

 1. Asansör monte eden, son asansörün imal tarihinden itibaren on yıl süre için;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 4.1. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş kararı ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, bu Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyasını talep üzerine yetkililere sağlar.

 

 

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 7. maddelerinde yer alan asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-XI

 

ASANSÖRLERİN TAM KALİTE GÜVENCESİ İLE TASARIM İNCELEMESİNE DAYALI UYGUNLUĞU (MODÜL H 1)

 

 1. Asansörün tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu, onaylanmış kuruluşun monte edenin kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.
 2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen asansörün tasarım, imalat, birleştirme, montaj, son muayene ve deneyi için onaylı bir kalite sistemini uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur. Asansörün teknik tasarımının yeterliliği bu Ekin 3.3. maddesine göre incelenir.

 1. Kalite sistemi

3.1 Asansör monte eden, kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Özellikle tasarım ve asansörün çalışması arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayan bilgi ile monte edilecek asansöre ilişkin tüm bilgi.
 3. c) Kalite sistemiyle ilgili belge.

ç) Ek-IV’ün Bölüm B’sinin 3. maddesinde açıklanan teknik dosya.

 1. d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi, asansörlerin uygunluğunun Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlar. Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdaki açıklamalar yer alır:

 1. a) Kalite amaçları ve kuruluş yapısı, tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü.
 2. b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların ve bu standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için kullanılacak olan diğer uygun teknik özellikler de dahil olmak üzere tüm araçlar.
 3. c) Asansörün tasarımında kullanılan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik faaliyetler.

ç) Malzemelerin, aksamın ve alt parçaların tedariki yapılırken gerçekleştirilecek olan inceleme ve deneyler.

 1. d) Kullanılacak olan birleştirme, montaj, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçler ve sistematik uygulamalar.
 2. e) Montaj öncesinde (Montaj koşullarının muayenesi: Asansör kuyusu, makina dairesi, ve benzeri.), esnasında ve sonrasında (Asgari Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen testler dahil) gerçekleştirilecek inceleme ve deneyler.
 3. f) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
 4. g) İstenilen tasarım ile asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.

3.3. Tasarımın incelenmesi

3.3.1. Onaylanmış kuruluş tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda, tasarımın Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını sorgular ve karşılaması durumunda, onaylanan tasarımın belirlenmesi için gerekli ayrıntı ve geçerlilik sınırlarını içeren bir AB tasarım inceleme belgesi asansör monte eden için düzenler.

3.3.2. Onaylanmış kuruluş, tasarımın, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamaması durumunda AB tasarım inceleme belgesini düzenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrıntıları ile belirterek asansör monte edeni bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, yaygın olarak bilinen en gelişkin teknolojileri takip ederek onaylı tipin her hangi bir teknolojik değişiklikten dolayı Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit etmesi durumunda asansör monte edeni bilgilendirir.

3.3.3. Asansör monte eden, AB tasarım inceleme belgesi düzenleyen onaylanmış kuruluşu Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile uyumluluğunu veya belgenin geçerliliği için gereken koşulları etkileyecek onaylanmış tasarımda gerçekleşen değişiklikler konusunda bilgilendirir. Bu değişiklikler onaylanmış kuruluşun ilave onayıyla birlikte özgün AB tasarım inceleme belgesine ilave bir form olarak düzenlenir.

3.3.4.   Her onaylanmış kuruluş, AB tasarım inceleme belgeleri ve/veya her hangi bir yayımladığı veya iptal ettiği ekler konusunda Bakanlığı bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa, AB tasarım inceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan her hangi bir ekini iletir.

Her onaylanmış kuruluş, yayımladığı ve reddettiği, iptal ettiği, askıya aldığı veya kısıtladığı AB tasarım inceleme belgelerini ve/veya her hangi bir eki ve talep üzerine yayımladığı belgeleri ve/veya ekleri diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine bir AB tasarım inceleme belgesinin ve/veya eklerinin kopyasını edinebilir. Komisyon, üye ülkeler talep üzerine teknik dokümantasyon ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarının bir kopyasını elde edebilir.

3.3.5.   Asansör monte eden, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle AB tasarım inceleme belgelerini, eklerinin ve diğer ilgili ekleri ile teknik dokümantasyonun bir kopyasını Bakanlığın incelemesi için muhafaza eder.

3.4. Kalite sisteminin değerlendirilmesi

Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Denetim ekibi, asansör monte edenin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirleme yeteneğini onaylamak için bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı inceler ve asansörün bu gereklere uygunluğundan emin olmak için gerekli deneyleri gerçekleştirir.

Karar asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.5. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin eder.

Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

4.1 Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2 Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama alanlarına girmesine izin verir ve özellikle aşağıda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere tüm gerekli bilgiyi sağlar:

 1. a) Kalite sistem belgesi.
 2. b) Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları.
 3. c) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi montaj ve tedarik işlemleri ile ilgili kalite sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene bir denetim raporu ile iletir.

4.4. Onaylanmış kuruluş asansörün montaj alanına veya asansör monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler sırasında onaylanmış kuruluş, gerekli olması halinde kalite sisteminin ve asansörün uygun işleyişinin kontrolü için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu iletir.

 1. Asansör monte eden, son asansör piyasaya arz edildikten sonra on yıl süre için aşağıda yer alan;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.5., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen tüm kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı, onay kararlarını ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasını düzenlenme tarihi itibarıyla on beş yıl muhafaza eder.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 

 

 

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. ve 7. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-XII

 

ASANSÖRLERİN İMALAT KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL D)

 

 1. Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını veya Ek-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, asansörün imalat, birleştirme, montaj, son muayenesi için onaylanan kalite sistemini yürütür ve bu Ekin 3. maddesinde yer alan deneyleri uygular ve bu ekin dördüncü maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur.

 1. Kalite sistemi

3.1. Asansör monte eden, seçtiği onaylanmış kuruluşa kalite sisteminin değerlendirmesi için başvurur.

Başvuru dosyasında aşağıdakiler yer alır:

 1. a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Montajı tamamlanan asansöre ilişkin tüm bilgi.
 3. c) Kalite sistemine ilişkin doküman.

ç) Montajı tamamlanan asansörün teknik dosyası.

 1. d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyanı.

3.2. Kalite sistemi,  asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu sağlar.

Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdakilerin yeterli açıklamaları yer almalıdır:

 1. a) Kalite amaçları ile kuruluş yapısı, ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
 2. b) Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler.
 3. c) Montaj öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülecek olan deney ve incelemeler.

ç) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

 1. d) İstenilen ürün kalitesini, kalite sisteminin etkin işleyişini sağlamak üzere gözetecek araçlar.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur.

Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini sağlar.

3.4.1. Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri bildirir.

3.4.2. Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretlemesinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

4.1. Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin verir ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlar:

 • Kalite sistemi belgesi.
 • Teknik dosya.
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini sürdürmekte olduğundan ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene denetim raporunu verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş asansör monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde, kalite sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış kuruluş asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını verir.

 1. Asansör monte eden, asansörün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süre için aşağıda yer alan;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.4.1. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirecektir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.4.1., 5. ve 7. maddelerinde belirlenen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.