Telefon: 0232 469 1571

Ek-2-beyan-yuku-veveya-beyan-hizi-veveya-seyir-mesafesi-degistirilen-asansor-icin-tescil-belgesi PDF indirmek için tıklayınız…

                 (4) 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve ilgili mevzuata göre ilgili idare tarafından kayıt altına alınan asansörün beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörde, güncel TS EN 81-80 standardı gereklilikleri esas alınır.

                 (5)  15/8/2004 ile 1/9/2017 tarihleri arasında piyasaya arz edilen ve ilgili mevzuata göre ilgili idare tarafından kayıt altına alınan asansörün beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörde, ilk defa piyasaya arz edildiği tarihte yürürlükte bulunan uyumlaştırılmış standart gereklilikleri esas alınır.

                 (6) Üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, asansör monte eden tarafından yerine getirilir. Bu değişikliklerin ilgili mevzuatına ve/veya standardına uygun yapılıp yapılmadığına dair sorumluluk, söz konusu değişiklikleri yapan asansör monte edendedir. Bu değişiklikleri yapmak üzere asansör monte eden adına hareket eden montaj elemanının ve/veya teknik bakım ve onarım personelinin, bu Yönetmelikte ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

                 (7) Dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen durumlarda asansör monte eden tarafından asansör uygulama projesi hazırlanır/hazırlatılır ve ruhsat makamının onayına sunulur. Ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör uygulama projesine uygun olacak şekilde beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılan asansörün tescili için asansör monte eden tarafından yeşil renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla birlikte altmış gün içerisinde ilgili idareye başvurulur. Asansörün tescil belgesi, Ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

Ek-2 – BEYAN YÜKÜ VEVEYA BEYAN HIZI VEVEYA SEYİR MESAFESİ DEĞİŞTİRİLEN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ excel formatında indirmek için tıklayınız.

ek-2-beyan-yuku-veveya-beyan-hizi-veveya-seyir-mesafesi-degistirilen-asansor-icin-tescil-belgesi CEMKA

Ek-2 – BEYAN YÜKÜ VE/VEYA BEYAN HIZI VE/VEYA SEYİR MESAFESİ DEĞİŞTİRİLEN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ

TESCİL TARİHİ

TESCİL KAYIT NUMARASI

TESCİLİ YAPAN İLGİLİ İDARENİN ADI VE ADRESİ

ASANSÖR MONTE EDENE DAİR BİLGİLER

ADI

ADRESİ

DİĞER İLETİŞİM (E-POSTASI VE TELEFON NUMARASI)

ASANSÖR UYGULAMA PROJESİNE VE PROJEYİ HAZIRLAYAN YETKİLİ MÜHENDİSLERE DAİR BİLGİLER

İLGİLİ İDARE ONAY TARİHİ

YETKİLİ MÜHENDİSLERİN ADI, SOYADI VE MESLEK ODASI SİCİL NUMARALARI

ASANSÖRE DAİR BİLGİLER

KİMLİK NUMARASI

ADA VE PARSEL NO

MONTAJ ADRESİ

TAHRİK TÜRÜ

BEYAN HIZI

KAPASİTESİ (KİŞİ SAYISI) VEYA BEYAN YÜKÜ (KG)

DURAK SAYISI

(VARSA) MARKASI, SERİ NUMARASI VE İMAL YILI

Beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya seyir mesafesi değiştirilen asansörün tescili, …………… tarihli ve ……. sayılı Resmî Gazete’de yayımlananAsansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre yapılmıştır.

İLGİLİ İDARE ADINA İMZA YETKİLİSİNİN ADI VE SOYADI

İMZA VE MÜHÜR