Telefon: 0232 469 1571

Ek-1 – PİYASAYA ARZ EDİLEN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ indirmek için tıklayınız…

Soru: Piyasaya arz ne demektir?

Cevap: Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanması demektir.

Asansörün tescili

MADDE 7 – (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi.

b) Onaylanmış kuruluşça düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu.

c) AB uygunluk beyanı.

ç) Garanti belgesi.

d) AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.

e) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi.

f) Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura.

g) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu.

(3) İkinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilir. Birden fazla asansör montaj işi ile ilgili olarak birbirinden farklı her asansör için birinci cümlede belirtilen hususların söz konusu faturada ayrıca yer alması gerekir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ve bu fıkrada belirtilen gerekliliklere uygun olacak şekilde düzenlenen fatura dışında hiçbir belge, ilgili idare tarafından tescil aşamasında kabul edilmez.

(4) Okullara veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansörlerin bu amaçla yapıldığının resmî bir belge ile ilgili idareye ispatlanması durumunda ikinci fıkranın (f) bendinde belirtilen fatura asansör tescili için aranmaz.

(5) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(6) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, Ek-1’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

(7) İlgili idare, tescil başvurusunda ikinci fıkrada istenen belgelerin dışında asansör monte edenden herhangi bir belge talebinde bulunamaz.

Ek-1-PİYASAYA ARZ EDİLEN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ cemka
Ek-1 - PİYASAYA ARZ EDİLEN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ

TESCİL TARİHİ

TESCİL KAYIT NUMARASI

TESCİLİ YAPAN İLGİLİ İDARENİN ADI VE ADRESİ

ASANSÖR MONTE EDENE DAİR BİLGİLER
ADI

ADRESİ

DİĞER İLETİŞİM (E-POSTASI VE TELEFON NUMARASI)

ASANSÖRE DAİR BİLGİLER
KİMLİK NUMARASI

ADA VE PARSEL NO

MONTAJ ADRESİ

MARKASI

SERİ NUMARASI

İMAL YILI

TAHRİK TÜRÜ

BEYAN HIZI

KAPASİTESİ (KİŞİ SAYISI) VEYA BEYAN YÜKÜ (KG)

DURAK SAYISI

GÜVENLİK AKSAMLARININ MARKASI, MODELİ VE SERİ NUMARALARI

MEVZUAT
YÖNETMELİK ADI

AB UYGUNLUK BEYANINA DAİR BİLGİLER
BEYAN TARİHİ

İMZA SAHİBİNİN ADI VE SOYADI

UYGUNLUK BELGESİNE DAİR BİLGİLER
BELGE NUMARASI

BELGE DÜZENLENME TARİHİ

ONAYLANMIŞ KURULUŞUN ADI

ONAYLANMIŞ KURULUŞUN KİMLİK NUMARASI

SANAYİ SİCİL BELGESİNE DAİR BİLGİLER
BELGE TARİHİ

BELGE NUMARASI

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE DAİR BİLGİLER
BELGENİN DÜZENLENDİĞİ TARİH

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

GARANTİ BELGESİNE DAİR BİLGİLER
DÜZENLENDİĞİ TARİH

GARANTİ SÜRESİ


………………………………….. adresinde monte edilen ve tarihinde piyasaya arz edilmiş olan asansörün

tescili, …………... tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre

yapılmıştır.

İLGİLİ İDARE ADINA İMZA YETKİLİSİNİN ADI VE SOYADI
İMZA VE MÜHÜR

Ek-1 – PİYASAYA ARZ EDİLEN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ indirmek için tıklayınız…