Telefon: 0232 469 1571

Mevzuat Türü: Tebliğ

Mevzuat adı: Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ 

Mevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812


ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/17)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuat ve sektörel konulardaki sorunların çözümü amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden Asansör Teknik Komitesinin oluşturulmasını, görevlendirilmesini ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,
 2. b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
 3. c) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’ne,

ç) 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) ASTEK: Asansör teknik komitesini,
 2. b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Asansör Teknik Komitesinin

Görevleri ve Asansör Teknik Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları

 

Asansör teknik komitesinin oluşumu

MADDE 5 – (1) ASTEK, aşağıdaki üyelerden oluşur.

 1. a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 2. b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 3. c) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

 1. d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye,
 2. e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye,
 3. f) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 4. g) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

 1. h) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

ı) TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

 1. i) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
 2. j) TMMOB Mimarlar Odasını temsilen bir üye,
 3. k) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye,
 4. l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini temsilen iki üye,
 5. m) Asansör sektör derneklerini temsilen dört üye,
 6. n) Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ni temsilen bir üye,
 7. o) Makina İmalatçıları Birliği’ni temsilen bir üye.

(2) ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) ASTEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ASTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.

(4) Üyelerin, ASTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.

Asansör teknik komitesinin görevleri

MADDE 6 – (1) ASTEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) İlgili teknik mevzuat kapsamında yer alan asansör ve ekipmanlarını imal, ithal ve/veya ihraç eden sektörün, uyum süreci ile ilgili mevcut durumunu tespit etmek,
 2. b) İlgili teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan sektörlerden bilgi akışını sağlamak,
 3. c) Asansör sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit etmek,

ç) Asansör sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak,

 1. d) Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek,
 2. e) Gelişmelere bağlı olarak ilgili Avrupa Birliği mevzuatında oluşacak değişiklikleri takip ederek, yapılacak uyum çalışmalarında taslak yönetmelikler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,
 3. f) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
 4. g) Asansör ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak,

ğ) Asansör sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak,

 1. h) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak.

Asansör teknik komitesinin çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Asansör Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) ASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır,
 2. b) ASTEK başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Sanayi Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılır,
 3. c) ASTEK’in sekreterlik hizmetleri, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür,

ç) Toplantılar, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir,

 1. d) Toplantı gündemi Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. ASTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne iletir,
 2. e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından bir sonraki toplantı daveti ile birlikte ASTEK üyelerine gönderilir,
 3. f) Her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası, ASTEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir,
 4. g) ASTEK tarafından gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Asansör teknik komitesi kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) ASTEK tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, bu kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/13)’ine yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.